TT 2017:97

Matkustamohenkilökunnan tehtävät
Työehtosopimus
Työnjohto-oikeus

Diaarinumero: R 40/16
Antopäivä: 28.6.2017

Kysymys siitä, oliko työnantaja menetellyt työehtosopimuksen vastaisesti, kun se oli kesällä 2012 määrännyt matkustamohenkilökunnan suorittamaan ATR-lentokoneen matkustamon kääntösiistimisen ulkoasemien lisäksi myös kotiasemapaikalla Helsinki-Vantaalla.

KANTAJA

Ammattiliitto Pro ry

VASTAAJAT

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Nordic Regional Airlines Oy

ASIA

Työehtosopimuksen tulkinta, matkustamohenkilökunnan tehtävät

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Suullinen valmistelu 16.2.2017

Pääkäsittely 15.6.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

Flybe Finland Oy:n, Finnish Cabin association Pro ry:n, Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n Flybe Finland Oy:n lentoemäntiä ja stuertteja koskevassa työehtosopimuksessa (1.5.2011–30.11.2014) oli muun ohella seuraavat määräykset.

Määräykset ovat saman sisältöisiä myös 1.8.2014–31.8.2016 voimassa olevassa työehtosopimuksessa jo ainakin vuoden 1.8.2007 työehtosopimuksesta lähtien.

3 TYÖN JOHTO JA JAKAMINEN SEKÄ JÄRJESTÄYTYMISOIKEUS

Yhtiöllä on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja siitä erottaa CA:ita riippumatta siitä, ovatko nämä järjestäytyneitä vai eivät.

CA:iden on palveluksessa noudatettava yhtiön, esimiesten, viranomaisten ja lentotoiminnan turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä.

6 TEHTÄVÄT

CA:n tehtävänä on hoitaa matkustamopalvelua koneessa siten, että matkustajien turvallisuus, mukavuus ja viihtyvyys taataan yhtiön edellyttämällä tavalla.

Matkustajat perehdytetään koneen turvallisuuslaitteisiin ja valvotaan, että matkustajat noudattavat annettuja turvallisuusmääräyksiä.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ASIAN TAUSTA JA ERIMIELISYYS

Flybe Finland Oy (nykyinen Nordic Regional Airlines Oy, jäljempänä myös työnantaja tai yhtiö) teki vuonna 2012 Ammattiliitto Pro ry:n pääluottamusmiehelle esityksen, jonka mukaan matkustamohenkilökunta (CA) vastaisi ATR-lentokoneiden kääntösiivouksesta lennon laskeutumisen jälkeisillä käännöillä asemapaikalla Helsinki-Vantaalla joka toisella käännöllä eli silloin, kun ulkopuolinen siivousliike ei hoida perusteellisempaa kääntösiivousta. Kääntösiivoukset oli aiemmin tehnyt ulkopuolinen siivousyhtiö. Työnantaja perusteli muutosta heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuvalla kustannussäästön tarpeella.

Työnantaja ilmoitti keskusteltuaan henkilöstön edustajien kanssa, että matkustamohenkilökunta tekisi kääntösiivoukset Helsinki-Vantaalla kesän ja alkusyksyn 2012 ajan. Työnantaja määräsi matkustamohenkilökunnan jatkamaan ATR-lentokoneiden kääntösiivousta myös edellä mainitun ajan jälkeen.

Asianosaiset ovat erimielisiä siitä, onko Nordic Regional Airlines Oy menetellyt vastoin työehtosopimusta määräämällä matkustamohenkilökunnan suorittamaan kääntösiivoukset. Erimielisyyttä ei ole syntynyt siitä, että matkustamohenkilökunta tekee kotimaan ulkoasemilla samanlaisen kääntösiivouksen kuin mikä nyt tehdään Helsinki-Vantaan lentoasemalla mm. työvuoron päätteeksi.

Asiasta on käyty erimielisyysneuvottelut.

KANNE

Vaatimukset

Ammattiliitto Pro ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- vahvistaa, että Nordic Regional Airlines Oy on menetellyt vastoin työehtosopimuksen 6 kohdan määräystä määräämällä matkustamohenkilökunnan suorittamaan kääntösiivouksen lentokoneen laskeuduttua asemapaikalle Helsinki-Vantaalle;

- tuomitsee Nordic Regional Airlines Oy:n maksamaan Ammattiliitto Pro ry:lle työehtosopimuslain 7 §:n mukaista hyvityssakkoa työehtosopimuksen tietensä rikkomisesta;

- tuomitsee Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n maksamaan Ammattiliitto Pro ry:lle hyvityssakkoa työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n mukaisen valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä; ja

- velvoittaa Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Nordic Regional Airlines Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Ammattiliitto Pro ry:n oikeudenkäyntikulut 6.572 eurolla korkoineen.

Perusteet

Työehtosopimuksen 6 kohdan mukaan matkustamohenkilökunnan tehtävänä on hoitaa matkustamopalvelua koneessa siten, että matkustajien turvallisuus, mukavuus ja viihtyvyys taataan yhtiön edellyttämällä tavalla. Matkustajat perehdytetään koneen turvallisuuslaitteisiin ja valvotaan, että matkustajat noudattavat annettuja turvallisuusmääräyksiä. Matkustamohenkilökunnan tehtävänä on matkustajien palveleminen lennon aikana. Matkustamohenkilökunnan työtehtävänä ei ole matkustamon siivoaminen koneen laskeutumisen jälkeen asemapaikalla Helsinki-Vantaalla.

Henkilöstön edustajat eivät hyväksyneet tehtävien muutosta ja asia oli toistuvasti esillä vuonna 2014 muun muassa säästö- ja työehtosopimusneuvotteluissa. Tilapäinen muutos ei liity vuosien 2012–2013 palkankorotuksiin, koska ne oli neuvoteltu jo keväällä 2012. Esimerkiksi Finnair Oyj:n palveluksessa oleva matkustamohenkilökunta ei tee kääntösiivouksia Helsinki-Vantaalla.

Työehtosopimuksen tehtävämääräys on ollut muuttumattomana jo Flybe Finland Oy:tä edeltävän Finnish Commuter Airlines Oy:n lentoemäntiä ja stuertteja koskevassa työehtosopimuksessa. Sopimusmääräystä on tulkittu samalla tavalla ainakin 1.8.2007 lukien 16.7.2012 saakka.

Tietensä rikkominen ja valvontavelvollisuuden laiminlyönti

Työnantaja on tietensä rikkonut työehtosopimuksen 6 kohdan määräystä, kun se on velvoittanut matkustamohenkilökunnan tekemään työtehtäviinsä kuulumatonta siivoustyötä. Palvelualojen työnantajat PALTA ry on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa, kun se on hyväksynyt jäsentyönantajansa menettelyn.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Nordic Regional Airlines Oy ovat vaatineet, että kanne hylätään ja Ammattiliitto Pro ry velvoitetaan korvaamaan niiden yhteiset oikeudenkäyntikulut 4.750 eurolla korkoineen.

Kanteen kiistämisen perusteet

Työehtosopimuksen sanamuodon mukaan matkustamohenkilökunnan työtehtävät ovat laajat, eikä niistä ole suljettu pois siistimistyötä. Siistiminen on osa matkustamopalveluista huolehtimista. Työnantaja on muun muassa työehtosopimuksen 3 kohdan määräyksestä johtuvan työnjohto-oikeutensa perusteella oikeutettu teettämään matkustamohenkilökunnalla myös siistimistyötä. Työehtosopimuksen sopijaosapuolet eivät ole tarkoittaneet sulkea pois siistimistyötä työehtosopimuksen 6 kohdan mukaisesta matkustamopalvelutyöstä. Työnantajalla on valtuudet teettää matkustamopalvelutyötä haluamassaan laajuudessa.

Asiassa on syytä erottaa matkustamohenkilökunnan työtehtäviin kuuluva siistiminen ja ulkopuolisen siivousyrityksen suorittama perusteellisempi siivous. Siistimisellä tarkoitetaan näkyvien roskien keräämistä, turvavöiden asettamista penkeille sekä turvaohjeiden ja muun materiaalin asettamista istuintaskuun. Siistimistyö on tarkoituksenmukainen ja olennainen osa matkustamopalvelua ja matkustamohenkilökunnan turvallisuustehtäviä, jotka on määritelty viranomaisen hyväksymässä yhtiön toimintakäsikirjassa (niin sanottu OM-A). Ulkopuolisten siivoojien suorittamaan perusteellisempaan kääntösiivoukseen kuuluu näiden työtehtävien lisäksi muun muassa käymälätilojen siivoaminen, imurointi, pöytien pyyhkiminen, roskien kerääminen ja kuljettaminen pois koneesta.

Matkustamohenkilökunnan työtehtäviin kuuluu matkustamon siistiminen lennon aikana, mikä on vakiintunut käytäntö lentoyhtiöissä. Viranomainen valvoo esimerkiksi sitä, että roskakorin kansi on kiinni lennolla. Jos näin ei ole, on matkustamohenkilöstö velvollinen tyhjentämään roska-astian. Siistiminen kuuluu matkustamohenkilökunnan työtehtäviin pääsääntöisesti myös niin sanotuilla lennon laskeutumisen jälkeisillä käännöillä, kun konetta valmistellaan seuraavaa lentoa varten. Tällöin siistimiseen kuuluu myös juomakanisterin ja roska-astioiden tyhjennys.

Yhtiössä on koko sen toiminnan ajan ollut käytäntönä, että matkustamohenkilöstö siistii koneen kotimaan lennoilla lennon aikana sekä käännöillä ulkoasemilla. Ulkopuolinen siivousyhtiö teki aiemmin laajemman kääntösiivouksen ainoastaan kotiasemalla Helsinki-Vantaalla. Ulkomaan lennoilla ulkopuoliset siivoojat myös siivosivat koneet koti- ja ulkoasemilla. Työnantaja ei kuitenkaan ollut sitoutunut tähän menettelyyn, eikä tämä ole muodostanut työnantajaa sitovaa käytäntöä. Menettely on katsottu tuolloin vallinneissa olosuhteissa tarkoituksenmukaiseksi poikkeukseksi pääsäännöstä.

Yhtiö muutti käytäntöä säästötarpeesta johtuen 16.7.2012 alkaen siten, että matkustamohenkilökunta siistii koneet myös kotiasemalla tapahtuvalla käännöllä. Matkustamohenkilökunnan työmäärä oli tuolloin muutoinkin vähentynyt, koska ilmainen tarjoilu ATR-lennoilla oli lopetettu. Tarjoilun vähennyttyä myös roskien määrä vähentyi, mikä vähensi myös siistimistarvetta. Yhtiön edustaja keskusteli muutoksesta matkustamohenkilökunnan edustajien kanssa ennen käytännön muuttamista ja tiedotti asiasta matkustamohenkilökunnalle sähköpostitse. Uudesta käytännöstä aiheutui kustannussäästöjä, jotka osaltaan mahdollistivat matkustamohenkilökunnan palkankorotukset.

Uusi siivousohjelma osoittautui toimivaksi, joten yhtiö jatkoi käytäntöä myös kesän ja alkusyksyn 2012 jälkeen. Henkilöstön edustajat hyväksyivät uuden käytännön siihen saakka, kunnes Ammattiliitto Pro ry toi asian erimielisyysneuvotteluihin keväällä 2015. Asia riitautettiin siten vasta sen jälkeen, kun matkustamohenkilökunnan kanssa käydyt säästöneuvottelut keväällä 2015 eivät toteutuneet, eikä matkustamohenkilökunta saanut toivomaansa irtisanomissuojaa.

Työehtosopimuksen sanamuoto, sopijaosapuolten tarkoitus, tulkintakäytäntö, ja tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat viittaavat siihen, että työnantaja on noudattanut sille kuuluvia velvoitteita ja toiminut työehtosopimuksen mukaisesti.

Hyvityssakoista

Työehtosopimusmääräyksiä ei voida miltään osin selkeästi tulkita kantajan esittämällä tavalla. Yhtiö on noudattanut työehtosopimuksen määräyksiä erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Oikeudenkäynnin ei myöskään voida työehtosopimusmääräysten tulkinnanvaraisuudesta, syntyolosuhteista ja muista syistä johtuen katsoa aiheutuneen vastaajien toiminnasta. Työnantajaliitto ei ole myötävaikuttanut väitetyn työehtosopimusrikkomusten syntyyn, eikä se olisi voinut niitä estää.

Mikäli kantajan vahvistusvaatimukset hyväksyttäisiin, hyvityssakot tulisi edellä kerrotuilla perusteilla jättää tuomitsematta ja kantaja määrätä vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Työnantajan sähköpostiviesti 13.7.2012 ja sen liitteenä ollut uusi siivousohjelma

2. Ammattiliitto Pro ry:n tiedote 14.6.2012 matkustamohenkilökunnan palkankorotuksista 2012 ja 2013

3. Työnantajapuolen esitys 25.6.2014 (s. 9, kohta 6.2)

4. A:n sähköpostiviesti B:lle ja C:lle 22.9.2014

Vastaajien kirjalliset todisteet

1. Työnantajan sähköpostiviesti 13.7.2012 ja sen liitteenä ollut uusi siivousohjelma (K1)

2. Ammattiliitto Pro ry:n sähköpostiviestit 11.–14.10.2013

3. Työhyvinvointityöryhmän kokouksen pöytäkirja 9.7.2012

4. Matkustamohenkilöstön säästöneuvottelujen muistio 22.1.2013

5. Työhyvinvointityöryhmän kokouksen muistio 25.2.2013

6. Matkustamohenkilökunnan luottamushenkilöpalaverin muistio 8.4.2013

7. Ote viranomaisen hyväksymästä yhtiön matkustamohenkilökunnan käsikirjasta (Cabin attendant manual) 14.9.2015 sivut 5–6, kohdat 3.4.2 ja 3.4.2.1

8. Yhtiön ja matkustamohenkilöstön edustajien neuvottelumuistio 11.4.2012

Kantajan henkilötodistelu

1. Nordic Regional Airlines Oy:n matkustamohenkilöstön entinen luottamusmies D

2. Nordic Regional Airlines Oy:n stuertti, matkustamohenkilöstön esimies ja entinen luottamusmies C

3. Ammattiliitto Pro ry:n sopimusalavastaava E

Vastaajien henkilötodistelu

1. Nordic Regional Airlines Oy:n matkustamopalveluosaston esimies F

2. Nordic Regional Airlines Oy:n entinen henkilöstöjohtaja G

3. Nordic Regional Airlines Oy:n henkilöstöjohtaja A

4. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n johtava asiantuntija H

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Flybe Finland Oy:n, Finnish Cabin association Pro ry:n, Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n Flybe Finland Oy:n (nykyinen Nordic Regional Airlines Oy) lentoemäntiä ja stuertteja koskevan työehtosopimuksen (1.5.2011–30.11.2014 ja 1.8.2014–31.8.2016) 3. kohdan mukaan yhtiöllä on oikeus johtaa ja jakaa työtä. CA:n tehtävänä on 6. kohdan mukaan hoitaa matkustamopalvelua koneessa siten, että matkustajien turvallisuus, mukavuus ja viihtyvyys taataan yhtiön edellyttämällä tavalla.

Riidatonta on, että matkustajien turvallisuuden, mukavuuden ja viihtyvyyden takaava päivittäinen siistimistyö kuuluu CA:iden eli matkustamohenkilökunnan tehtäviin lennon aikana ja myös kotiasema Helsinki-Vantaan ulkopuolisilla kääntöasemilla. Asiassa on ratkaistava, onko työnantaja menetellyt työehtosopimuksen vastaisesti määrätessään matkustamohenkilökunnan suorittamaan kääntösiistimisen myös asemapaikka Helsinki-Vantaalla kesästä 2012 lukien.

Työehtosopimuksen 6. kohdan tulkinta

Riidanalainen työehtosopimuksen tehtävämääräys oli vastaava myös Flybe Finland Oy:tä edeltäneen Finnish Commuter Airlines Oy:n lentoemäntiä ja stuertteja koskevassa työehtosopimuksessa ainakin vuodesta 2007 lähtien. Asiassa ei ole esitetty selvitystä kyseiseen työehtosopimusmääräykseen liittyneistä neuvotteluista.

Matkustamohenkilökunnan työtehtävät on määritelty työehtosopimuksen 6. kohdassa väljästi. Työtehtävissä ei ole erikseen mainittu matkustamon siivous- tai siistimistyötä. Toisaalta on otettava huomioon, ettei työehtosopimuksissa välttämättä määritellä työntekijöiden työtehtäviä yksityiskohtaisesti. Se, ettei jotakin yksittäistä työtehtävää ole mainittu työehtosopimuksessa, ei yksinään sulje kyseistä työtehtävää työnantajan direktio-oikeuden ulkopuolelle. Tässäkin tapauksessa työnantajalla on siten työehtosopimuksen 3. kohdan nojalla ja muutoinkin lähtökohtaisesti oikeus määrätä yksittäisistä työtehtävistä työehtosopimuksen ja työsopimusten sallimissa rajoissa tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Myöskään se, että työnantaja teetti matkustamon kääntösiivouksen Helsinki-Vantaan lentoasemalla kesään 2012 asti pelkästään ulkopuolisella siivousyhtiöllä, ei yksinään osoita, että siitä olisi tullut sopijaosapuolten yhteisesti hyväksymä tulkintakäytäntö ja että kääntösiivouksen teettäminen matkustamohenkilökunnalla olisi työehtosopimuksen vastaista.

Asiassa on selvitetty, että yhtiö liikennöi Suomen, Baltian ja Euroopan lennoilla 68–72 paikkaisella ATR-koneella ja 100–paikkaisella Embraer-koneella. Embraer-kone siivotaan kotiasemalla Helsinki-Vantaalla aina ulkopuolisen siivousyhtiön toimesta. Nyt kysymyksessä olevan ATR-koneen kääntösiivous tai siistiminen tehdään Helsinki-Vantaalla pääsääntöisesti joka toisella kerralla matkustamohenkilökunnan ja joka toisella kerralla siivousyhtiön toimesta.

Kantaja on vedonnut siihen, että omistajayhtiö Finnair Oyj:n ja joidenkin muiden lentoyhtiöiden matkustamohenkilökunta ei tee siistimistyötä Helsinki-Vantaalla, vaikka he tekevät sitä joissakin tapauksissa Helsinki-Vantaan ulkopuolisilla kääntöasemilla. Asiassa on kuitenkin selvitetty, että Finnair Oyj:n käytössä olevat koneet ovat kooltaan ja matkustajamääriltään ATR-koneita suurempia ja että muissa lentoyhtiöissä noudatetaan omia työehtosopimuksiaan. Näin ollen muissa lentoyhtiöissä noudatettavilla siistimiskäytännöillä ei ole tämän asian ratkaisun kannalta olennaista merkitystä.

Siivousyhtiön tekemään siivoustyöhön kuuluu matkustamopalveluosaston esimies F:n mukaan näkyvien roskien keräämisen, turvavöiden järjestämisen ja turvaohjeiden istuintaskuun laittamisen lisäksi imurointi, vessojen pesu, pöytien ja tuolien pyyhkiminen sekä roskien vienti pois koneesta. F ja matkustamohenkilökunnan esimiehenä ja luottamusmiehenä aiemmin toiminut stuertti C ovat kertoneet, että matkustamohenkilökunnan käytössä ei ole imuria tai muita siivousvälineitä, joten heidän tekemänsä siistiminen on siivousyhtiön tekemää siivousta pintapuolisempi.

C:n mukaan matkustamohenkilökunnan suorittamaan siistimiseen kuluu aikaa henkilökunnan kokemuksesta, matkustajamäärästä ja koneessa suoritetun tarjoilun laajuudesta riippuen noin kolme minuuttia. Edellä kerrotut seikat huomioon ottaen työtuomioistuin katsoo asiassa käyneen ilmi, että matkustamohenkilökunnan Helsinki-Vantaalla matkustamossa suorittamat toimet ovat luonteeltaan enemmän pintapuolista siistimis- kuin varsinaisesta siivoustyötä.

C ja matkustamohenkilökunnan entinen luottamusmies D ovat uskottavasti kertoneet, että ATR-koneen kääntöaikataulu on Helsinki-Vantaalla tiukempi kuin ulkoasemilla mahdollisesta miehistön vaihdoksesta, ruokailusta, koneen tankkauksesta ja huollosta johtuen. C:n ja D:n mukaan kääntösiistimiseen käytetty aika vähentää esimerkiksi turvallisuuteen liittyviin työtehtäviin käytettävissä olevaa aikaa. Matkustamohenkilökunnan Helsinki-Vantaalla suorittaman siistimisen ei ole kuitenkaan selvitetty juurikaan poikkeavan lennon aikana ja ulkoasemilla suoritettavasta siistimisestä, ja se on tiukasta aikataulusta huolimatta voitu suorittaa matkustamohenkilökunnan tavanomaisena työaikana.

Työnantaja on noudattanut ATR-koneiden siistimiskäytäntöä pääosin edellä kuvatun kaltaisena kesästä 2012 lähtien. D on kertonut, että työntekijäpuolen käsityksen mukaan kysymys oli syksyyn 2012 saakka kestävästä kokeilusta. Kun työntekijäpuoli otti siistimiskäytännön esille myöhemmin, työnantaja kuitenkin vetosi jo vakiintuneeseen käytäntöön. G:n mukaan yhtiön taloudellinen tilanne vuonna 2012 oli tiukka, ja toisaalta siivouksen tai siistimisen tarve oli ilmaisen tarjoilun päätyttyä vähentynyt. Sopimusalavastaava E:n mukaan työntekijäpuoli ei hyväksynyt siistimiskäytännön jatkamista, ja asia oli riitainen vielä vuoden 2014 työehtosopimusneuvotteluissa. Asiassa kirjallisina todisteina esitetyistä sähköpostiviestikirjeenvaihdosta, kokouspöytäkirjoista tai -muistioista (V2–V6) ei kuitenkaan ilmene, että työntekijäpuoli olisi riitauttanut kesällä 2012 aloitetun siistimiskäytännön syksyllä 2012 tai myöhemminkään. Työnantajapuolen todistajat ovat kertoneet, ettei heidän tietoonsa tullut siistimiskäytäntöön liittyviä riitaisuuksia.

Työnantajapuoli esitti kesällä 2014 muun ohella, että työehtosopimukseen lisätään matkustamohenkilökunnan siistimistyötä koskeva kohta (K3, kohta 6.2 ja K4). E:n mukaan työntekijäpuoli ei hyväksynyt esitystä, koska myös ATR-koneiden siistimistä koskeneet neuvottelut olivat tuolloin vielä kesken. Yhtiön entinen henkilöstöjohtaja G, nykyinen henkilöstöjohtaja A ja työehtosopimusneuvotteluihin osallistunut Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n johtava asiantuntija H ovat puolestaan kertoneet, ettei ATR-koneiden siistimisestä ollut erimielisyyttä myöskään kesällä 2014 ja työnantajapuoli halusi lisäyksen työehtosopimukseen lähinnä Embraer-koneiden Euroopan lentoja silmällä pitäen. Ammattiliitto Pro ry:n kanssa jatketuissa säästöneuvotteluissa ammattiliitto esitti tiettyä hintaa kääntösiivouksen tekemisestä. Vasta kun tästä ei päästy sopimukseen, ammattiliitto riitautti jo kolmen vuoden ajan noudatetun siistimiskäytännön.

Työtuomioistuin katsoo selvitetyksi, ettei työntekijäpuoli ole ennen tätä oikeudenkäyntiä riitauttanut työnantajan kesällä 2012 aloittamaa ATR-koneiden siistimiskäytäntöä, jota on tällä hetkellä noudatettu noin viiden vuoden ajan. Se, että työnantaja esitti vuonna 2014 työehtosopimukseen lisättäväksi siistimistä koskevaa kohtaa, ei myöskään osoita, että siistimistyön teettäminen matkustamohenkilökunnalla olisi ilman nimenomaista mainintaa työehtosopimuksen vastaista.

Työtuomioistuin arvioi, että jonkinlainen kääntösiivous tai siistiminen on välttämätöntä tehdä ATR-koneiden kääntöpaikalla Helsinki-Vantaalla. Kantajan tulkinta merkitsisi sitä, että työehtosopimus velvoittaisi työnantajan teettämään tämän työn ulkopuolisella siivousyrityksellä ja kieltäisi sen teettämisen omalla henkilökunnalla. Kun otetaan huomioon, että matkustamohenkilökunta joka tapauksessa tekee tätä työtä lennon aikana ja ulkoasemilla, työtuomioistuin katsoo, ettei työehtosopimuksen määräyksistä voida esitetty selvitys huomioon ottaen johtaa kantajan esittämää työnantajan liiketoimintapäätösten rajoitusta.

Kanne on edellä kerrotuilla perusteilla kokonaisuudessaan hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

Asian hävitessään Ammattiliitto Pro ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Nordic Regional Airlines Oy:n yhteiset oikeudenkäyntikulut, joiden määrä on myönnetty.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Ammattiliitto Pro ry velvoitetaan korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Nordic Regional Airlines Oy:n yhteiset oikeudenkäyntikulut 4.750 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut tuomion antopäivästä.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Saloheimo puheenjohtajana sekä Wirén, Äimälä, Nyyssölä, Helenius ja Vettainen jäseninä. Sihteeri on ollut Taramaa.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 28.6.2017